Voorwaarden

Artikel 1. De diensten van Loftly
1. De diensten van Loftly zijn gericht op het verlenen van diensten aan partijen die hun accommodatie(s) ter verhuur willen aanbieden. Loftly ondersteunt deze partijen (Opdrachtgevers) in de breedste zin des woords en kan op verzoek ook de gasten voor de accommodatie(s) verzorgen.

2. Loftly is geen partij bij enige overeenkomst met betrekking tot de huur van een accommodatie. Deze huurovereenkomst komt tot stand tussen Opdrachtgever (of de eigenaar van de accommodatie) en de huurder. Loftly heeft enkel een faciliterende rol bij de totstandkoming van deze overeenkomst. Als gevolg kan Loftly niet verantwoordelijk zijn voor de correcte nakoming van een gesloten huurovereenkomst, ook niet indien het sluiten van deze overeenkomst volledig door Loftly is verzorgd.

Artikel 2. Algemene Toepasselijkheid
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Loftly: Loftly de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens opdrachtnemer. Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die met Loftly een overeenkomst aangaat of aan wie Loftly een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en op alle werkzaamheden van Loftly. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Loftly, voor de uitvoering waarvan door Loftly derden dienen te worden betrokken.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien Loftly de voorwaarden soepel toe past, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Loftly in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden wel te verlangen.

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Loftly en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Loftly behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

9. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.

Artikel 3. Offertes, Aanbiedingen en Overeenkomsten
1. De offertes van Loftly zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van 30 dagen.

2. Loftly kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Loftly niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4. De prijzen en of tarieven in de offertes zijn gebaseerd op gegevens die door Opdrachtgever zijn verstrekt. Indien deze gegevens naderhand gewijzigd worden, kan dit gevolgen hebben voor de prijzen en of tarieven.

5. Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat de aanvraag van Opdrachtgever door Loftly bevestigd wordt, door ondertekening van een offerte van Loftly door de Opdrachtgever of doordat Loftly met instemming van Opdrachtgever is begonnen met de uitvoeringshandelingen van de overeenkomst.

Artikel 4. Contractsduur; Uitvoeringstermijnen, Risico-overgang, Uitvoering en Wijziging overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Loftly en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn.

3. Loftly bepaalt de wijze waarop en door welke persoon/personen de opdracht wordt uitgevoerd. Hierbij worden de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht genomen. Alle werkzaamheden die door Loftly worden verricht zullen naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de algemeen geldende normen worden uitgevoerd.

4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Loftly het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Hierover behoeft Opdrachtgever niet geïnformeerd te worden.

5. Indien van toepassing dient de Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verzorgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen (bijvoorbeeld indien er sprake is van toestemming van een Vereniging van Eigenaren of een hypotheekverstrekker). Loftly heeft met betrekking hiertoe geen enkele verantwoordelijkheid en gaat er zonder tegenbericht vanuit dat Opdrachtgever alle benodigde vergunningen en toestemmingen heeft verzorgd.

6. Opdrachtgever zal Loftly steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijke en/of bruikbare gegevens, attributen en materialen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien Opdrachtgever dergelijke gegevens, attributen en materialen niet tijdig aan Loftly verschaft heeft Loftly het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten en eventuele schade volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Opdrachtgever is zowel verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van de materialen, gegevens, beslissingen en wijzigingen daarop, als de juistheid en volledigheid daarvan.

7. Partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben gekregen geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is aangegeven of indien dit blijkt uit de aard van de informatie. Loftly mag van deze bepaling afwijken indien zij hiertoe verplicht wordt door de wet of door een bevoegde rechter. Loftly is in een dergelijk geval niet verplicht tot de vergoeding van enige schade die hieruit kan voortvloeien voor Opdrachtgever.

8. Loftly is bevoegd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

9. De omvang van de verplichtingen van Loftly wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd in de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

10. Werkzaamheden, op verzoek of met instemming van Opdrachtgever verricht, die buiten de inhoud van de overeenkomst vallen, zullen door Opdrachtgever aan Loftly worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Loftly. Loftly kan echter niet verplicht zijn gehoor te geven aan een dergelijk verzoek tot extra werkzaamheden. Tevens kan Loftly verlangen dat voor extra werkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 5. Tarieven en Betaling
1. De door Loftly gehanteerde en vermelde prijzen en/of uurtarieven zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege. Zulks tenzij anders is aangegeven.

2. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit toevoegingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

3. In geval van een aantoonbare externe kostenstijging neemt Loftly contact op met Opdrachtgever. Loftly is bevoegd de kostenstijging door te berekenen. Bij een verhoging van meer dan 15% is de Opdrachtgever toegestaan de overeenkomst annuleren.

4. Loftly behoudt zich het recht voor om voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van Opdrachtgever een voorschot te verlangen. Dit voorschot kan maximaal 50% van het totale factuurbedrag bedragen.

5. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Loftly aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.

6. Bezwaren van Opdrachtgever met betrekking tot de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

7. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen heeft betaald, heeft Loftly het recht, nadat hij de Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten, vanaf de vervaldag van de factuur aan Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de volledig voldoening.

8. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in het nakomen van de betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van Opdrachtgever.

9. Bij een geldvordering is Opdrachtgever in ieder geval de incassokosten verschuldigd. Indien sprake is van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Loftly en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Loftly onmiddellijk opeisbaar.

10. Administratie en uitbetalingen van de boekingen lopen per kalendermaand en uitbetalingen vinden plaats daardoor plaats aan het begin van de volgende kalendermaand.

Artikel 6. Annulering, opschorting en ontbinding
1. Opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat Loftly met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor Loftly ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door Loftly gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten die Loftly reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde arbeidstijd, ingekochte materialen en ingeroepen diensten.

2. Indien de Opdrachtgever een opdracht met toestemming van Loftly annuleert, terwijl Loftly al begonnen is met de uitvoering van de opdracht, is de Opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten, de gewerkte uren en de gereserveerde arbeidstijd te vergoeden, plus de voor Loftly hierdoor ontstane schade. De schade kan in ieder geval bestaan uit gereserveerde arbeidstijd en gederfde winst en reeds ter voorbereiding gemaakte kosten. Bij de annulering van reeds bevestigde boekingen/huurovereenkomsten zal 50% van de beoogde verdiensten van Loftly vergoed worden.

3. Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij voorts verplicht Loftly te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

4. Loftly is gerechtigd, door een enkele schriftelijke mededeling, elke met een Opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de Opdrachtgever informatie heeft achtergehouden op basis waarvan Loftly, indien hij met deze informatie bekend was geweest, de overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan of indien achteraf blijkt dat onjuiste informatie door een Opdrachtgever werd verstrekt. In dat geval worden vorderingen van Loftly, zonder sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.

5. In het geval een Opdrachtgever (een gedeelte van) zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met Loftly niet of niet tijdig na komt, heeft Loftly het recht zijn verplichtingen op te schorten of de betreffende overeenkomst te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit alles onverminderd de overige rechten van Loftly met betrekking tot o.a. schadevergoeding. Hetzelfde geldt wanneer na het sluiten van de overeenkomst aan Loftly feiten en omstandigheden bekend geraken die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) na zal komen, of die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of niet in redelijkheid van Loftly gevergd kan worden.

6. Indien de Opdrachtgever: in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient of op enigerlei wijze niet meer vrijelijk over zijn eigendommen kan beschikken; komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; een factuurbedrag of een gedeelte daarvan niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet; overgaat tot staking of overdracht van zijn werkzaamheden en/of bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan; heeft Loftly door het enkele plaatsvinden van een der bovengenoemde omstandigheden het recht de overeenkomsten ontbinden zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst vereist is. Vorderingen van Loftly op de Opdrachtgever worden in een bovengenoemd geval direct opeisbaar, onverminderd de overige rechten van Loftly.

7. Bij annulering of ontbinding door een der Partijen, kan Loftly nimmer gehouden zijn tot het retourneren van reeds betaalde gelden.

Artikel 7. Klachten
1. Een klacht met betrekking tot de door Loftly verrichte werkzaamheden dient de Opdrachtgever binnen zeven dagen na het moment van uitvoering schriftelijk en volledig omschreven aan Loftly mede te delen.

2. Ingeval van een gegronde klacht zal Loftly de werkzaamheden alsnog/opnieuw verrichten zoals overeengekomen of wordt er een voor Opdrachtgever andere aanvaardbare oplossing gezocht. Indien het alsnog of opnieuw verrichten van de werkzaamheden voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden, is Loftly enkel aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 8.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
1. Indien Loftly aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Loftly of zijn leidinggevende ondergeschikten.

2. Loftly is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Loftly is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. De verantwoordelijkheid met betrekking tot het verzorgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen voor (short stay) verhuur ligt volledig bij Opdrachtgever. Loftly kan dan ook niet aansprakelijk zijn in het geval deze vergunningen en toestemmingen niet (tijdig) verzorgd blijken te zijn.

4. Loftly is geen partij bij de feitelijke huurovereenkomst met betrekking tot een accommodatie. Loftly kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de (correcte) nakoming hiervan, noch voor het gebruik van de accommodatie of de annulering van een boeking. Loftly kan tevens niet aansprakelijk zijn voor door Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van de huur van de accommodatie.

5. Loftly kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Loftly aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Loftly toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. Loftly is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Loftly kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.

7. Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan Loftly niet aansprakelijk zijn voor zaken en/of diensten die door derden zijn geleverd.

8. Indien Loftly aansprakelijk blijkt te zijn jegens Opdrachtgever, dan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de verzekeraar van Loftly. Indien de verzekeraar van Loftly niet overgaat tot uitkering van enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van Loftly beperkt tot de waarde van de betreffende overeenkomst, of althans dat gedeelte waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft. De Opdrachtgever vrijwaart Loftly voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Loftly toerekenbaar is.

Artikel 9. Overmacht
1. Loftly is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Loftly kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

3. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Loftly tot aan dat moment te voldoen. Loftly is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Loftly geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Loftly niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Loftly of van derden daaronder begrepen. Loftly heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Loftly zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 10. Toepasselijkheid recht en bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten tussen Loftly en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen tussen Loftly en de Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.